Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, by zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu waluty danego kraju, w odwołaniu do wartości innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi za granicą. Efekty dewaluacji są krótkie, bowiem mają wpływ na przyrost poziomu inflacji (drożeją dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja przeprowadzona w jednym państwie, zachęca pozostałe kraje, będące najważniejszymi partnerami handlowymi, do wykonania dewaluacji w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się siły nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości towarów oraz usług, które jesteśmy w stanie zakupić za określoną kwotę. Z reguły będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym przy warunkach niestabilnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się zmniejszeniem ceny określonej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – wzrost wartości produktu bądź uslugi. Termin stosowany przede wszystkim w stosunku do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty innego kraju w systemie ruchomych wartości walut (będzie on on normowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie skutkiem deflacji. W systemie stałego kursu pieniądza przyrost ceny waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji jest poprawa siły nabywczej waluty lokalnej, spadek wydatków realizacji zadłużenia międzynarodowego oraz ograniczenie presji inflacyjnej na skutek spadku wartości dóbr z importu. Negatywne skutki aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu oraz wzrost kosztów realizacji prac w stosunku do wartości pracy za granicą.Stanem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.